Saiki(KOFXIII)

Aus Hardedge Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Saiki
(-)
KOFXIII Saiki.png
X: {{{x}}}
X: {{{x}}}
X: {{{x}}}
X: {{{x}}}
X: {{{x}}}
X: {{{x}}}
X: {{{x}}}

Special Moves

Video mit allen Specials

 • QCF+P (Kiyoku-No-Tsuki): Projektil.
 • SRK+K (Hanetsurube-No-Nata): Shoryuken.
  • ->[beliebigen Button halten] Followup (Kazahazushi-No-Tsuchi): Teleport und Hit von der anderen Seite.
 • QCB+K (Hiori-No-Kusabi): launcht.
  • ->[beliebigen Button halten] Followup (Ura Shichiri): Teleport.
 • d,d+Button (Shichiri Gake): Teleport.


Desperation Moves & Neo MAX

 • QCF,QCF+K (Washiba Otoshi):
 • j.QCF,HCB+K (Yami-Otoshi): Air-Version.
 • QCF,QCF+P (Tokoyami No Fune): langsam fliegender Projektilsuper mit vielen Hits.
 • HCB,HCB+P (Kyoryuu No Ori): Grab Super.
 • QCB,HCF+PP (Kasmui): Neo-MAX.

Combos

 • 3x c.B, QCB+B = 136 Schaden
 • 3x c.B, SRK+D = 134 Schaden
 • 3x c.B, SRK+[D] = 171 Schaden
 • j.D,\/,C,214D,[C], SRK+B: 249 Schaden


1 Stock

 • 3x c.B, QCF,QCF+K = 272 Schaden
 • j.D,\/,C,QCB+D,[C], SRK+KK: 363 Schaden, danach vor dem Gegner.
 • j.D,\/,C,QCB+D,[C], QCF,QCF+K: 377 Schaden, danach hinter dem Gegner.
 • j.Dm\/,C,QCB+KK, [A], QCB+D, [C], SRK+[D] = 392 Schaden.


1 Stock, 50% HD-Gauge

 • j.D,\/,C,QCB+D,[C], SRK+B Drive Cancel QCF+C, QCB+[D], j.b+B,\/, QCF,QCF+K: 542 Schaden. Nur nahe der Ecke.


2 Stocks

 • j.D,\/,C,QCB+KK,[A],QCB+D,[C], QCF,QCF+K = 475 Schaden.


Corner

 • j.D,\/,C,QCB+[D], j.b+B,\/, SRK+[D] = 329 Schaden


Corner, 50% HD-Gauge:

 • j.D, C,QCB+[D],j.b+B,\/,SRK+B drive cancel QCF+C, QCB+[D],j.b+B,\/,SRK+[D] = 485 Schaden.


Corner, 1 Stock

 • 3x c.B,QCF+PP,QCB+[D],j.b+B,\/,SRK+[D] = 325 Schaden
 • j.D,\/,C,214[D], j.b+B,\/, QCF,QCF+K = 412 Schaden, Gegner außerhalb der Ecke
 • j.D,\/,C,QCF+PP, QCB+[D], j.b+B,\/, SRK+[D] = 417 Schaden, Gegner in der Ecke


Corner, 50% HD-Gauge, 1 Stock:

 • 3xcr.B, QCF+PP, QCB+[D], j.b+B,\/,SRK+B Drive Cancel QCF+C, QCB+[D], j.b+B,\/, SRK+[D] = 419 Schaden.
 • j.D,\/,C,QCB+[D], j.b+B,\/,SRK+B Drive Cancel QCF+C, QCB+[D], j.b+B,\/, QCF,QCF+K: 564 Schaden.


HD-Combos

0 Stocks

 • 3xcr.B, QCB+BC Drive Cancel QCF+C, QCF+A, [SRK+B Drive Cancel QCF+C, QCF+A]x4, SRK+B Drive Cancel QCF+C, QCB+[D], j.b+B,\/, SRK+[D] = 616 Schaden, nur in der Ecke.

1 Stock

 • 3xcr.B, QCB+BC Drive Cancel QCF+C, QCF+A, [SRK+B Drive Cancel QCF+C, QCF+A]x4, SRK+B Drive Cancel QCF+C, QCB+[D], j.b+B,\/, QCF,QCF+K = 710 Schaden, nur in der Ecke.

2 Stocks

 • 3xcr.B, QCB+BC Drive Cancel QCF+C, QCF+A, [SRK+B Drive Cancel QCF+C, QCF+A]x4, SRK+B Drive Cancel QCB,HCF+PP = 794 Schaden, nur in der Ecke.
 • j.D,\/,C, BC, C, 214[D], j.b+B,\/, [SRK+B Drive Cancel QCF+C, QCF+A]x3, SRK+B Drive Cancel QCF+C Drive Cancel QCB,HCF+PP = 898 Schaden. Nur in der Ecke.


3 Stocks

 • j.D,\/,C,BC,C, QCB[D], j.b+B,\/, [{SRK+B Drive Cancel QCF+C, QCF+A]x2, SRK+B Drive Cancel QCF+C, QCB+[D], j.QCF,QCF+K MAX-Cancel QCB,HCF+PP = 1000 Schaden.

Externe Links

Navigation